A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024

Ngày 22/02/2024 Bộ Nội vụ  ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.

Ngày 22/02/2024 Bộ Nội vụ  ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024.
Theo đó, Kế hoạch xác định nội dung, hình thức tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 như sau:
Về Nội dung tuyên truyền: Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 tập trung vào những nội dung trọng như:
Các quan điểm, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính.
Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.
Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền tình hình triển khai, tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 được ban hành tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, trong đó trọng tâm vào các nội dung sau:
Hoàn thiện hệ thống thể chế, pháp luật của nền hành chính phù hợp với Hiến pháp năm 2013; hoàn thiện hệ thống thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế về sở hữu, doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế về tổ chức và kinh doanh vốn nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Công tác tổ chức xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi năm 2020); kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các thủ tục hành chính trong các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là ở các lĩnh vực: Đầu tư; đất đai, xây dựng; sở hữu nhà ở; thuế; hải quan; xuất khẩu; nhập khẩu; y tế; tiếp cận điện năng; quản lý thị trường,...
Tình hình triển khai và kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật về đổi mới, sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị được quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi năm 2019); Nghị quyết số 18- NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các văn bản có liên quan.
Tình hình thực hiện các chủ trương, chính sách khuyến khích, ưu đãi xã hội hóa cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập gắn với hoàn thiện quy hoạch mạng lưới, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế. Tình hình triển khai Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành với địa phương, gắn kết chặt chẽ với năng lực tổ chức thực hiện của đơn vị được phân cấp, ủy quyền và tăng cường kiểm tra, kiểm soát quyền lực nhà nước.
Tình hình, kết quả và hiệu quả thực hiện nội dung cải cách chế độ công vụ, nhất là các quy định, chính sách cải cách mới được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tình hình thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ; kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CTTTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
Tình hình triển khai, kết quả, hiệu quả việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; tình hình giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; tình hình xây dựng, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hiệu quả vận hành Cổng dịch vụ công trong giải quyết dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến,…; triển khai Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp…
Tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các bộ, ngành, địa phương. Các mô hình, cơ chế đang được triển khai thí điểm, các điển hình tốt trong cải cách hành chính ở Trung ương và địa phương.
Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa Nhà nước và Nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách hành chính.
Phản ánh những vấn đề khác liên quan đến tổ chức triển khai các lĩnh vực cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương. Về Hình thức tuyên truyền:
Thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, gồm: Các đài phát thanh, đài truyền hình và cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương, địa phương; các loại hình báo chí chuyên ngành, Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương. Xây dựng các phóng sự, video clips, chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin, truyền thông.
Phát hành Bản tin điện tử cải cách hành chính của Văn phòng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ với số lượng 04 số/tháng, gửi tới Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và mở rộng đối tượng phục vụ của Bản tin và đăng tải trên Trang thông tin điện tử cải cách hành chính của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (http://caicachhanhchinh.gov.vn).
Thông qua việc phát hành tờ gấp, pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.
Thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đưa nội dung cải cách hành chính phù hợp vào công tác tuyển dụng công chức, viên chức và chương trình đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; các chương trình sân khấu, hài kịch; các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật.
Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả cải cách hành chính nhà nước phù hợp vào chương trình họp báo định kỳ của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương...

Tin: A Gô

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng trước : 361
Năm 2024 : 2.034
LIÊN KẾT