A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NỔI BẬT CỦA UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH TỪ NGÀY 19-23/02/2024.

 Quy định tiêu chuẩn, ngành đào tạo đối với cán bộ, công chức cấp xã; Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với công trình áp dụng cơ chế đặc thù; Đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước; Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố; Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19 - 23/02/2024.

 Ngày 19/02, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 13/2024/QĐ-UBND Quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và ngành đào tạo của công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Quy định tiêu chuẩn, ngành đào tạo đối với cán bộ, công chức cấp xã  

 

Theo quy định, ngoài các tiêu chuẩn theo chung theo quy định Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ, cán bộ cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng chức vụ, như: Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phải tốt nghiệp đại học trở lên; Công chức cấp xã phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng chức danh công chức cấp xã, như: Chức danh Văn phòng - Thống kê; Địa chính - Xây dựng - Đô thị và Môi trường hoặc Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường; Tài chính - Kế toán; Văn hóa - Xã hội phải tốt nghiệp đại học trở lên; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; chức danh Tư pháp - Hộ tịch phải tốt nghiệp trung cấp trở lên...

 

Quyết định cũng quy định cụ thể ngành đào tạo theo yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã...

 

Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với công trình áp dụng cơ chế đặc thù

 

Tại Quyết định số 14/2024/QĐ-UBND ngày 19/02/2024, UBND tỉnh Quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, giám sát thi công công trình được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, chi phí hỗ trợ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng đơn giản, thẩm định Hồ sơ xây dựng công trình đơn giản và các nội dung khác có liên quan áp dụng đối với tất cả các loại công trình, được tính bằng 2,019% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Chi phí hỗ trợ quản lý dự án đầu tư xây dựng được xác định bằng 2% chi phí xây dựng và chi phí thiết bị (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng đối với tất cả các loại công trình. Đối với dự án tại xã đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì xác định bằng tỷ lệ trên nhân với hệ số điều chỉnh 1,35.

 

Chi phí hỗ trợ giám sát thi công xây dựng công trình được xác định bằng 1,8% chi phí xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt, áp dụng đối với tất cả công trình.

 

Đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước

 

Ngày 19/02, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh đẩy mạnh chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương phục vụ công tác thống kê.

 

Phối hợp chặt chẽ với Cục Thống kê tỉnh tổ chức tốt các hoạt động thống kê trên địa bàn như: Tích cực chia sẻ dữ liệu, cung cấp thông tin hành chính (các dữ liệu liên quan đến thu, chi ngân sách, thuế, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, đăng ký về cấp phép đầu tư…), phối hợp thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc điều tra thống kê, nhằm nâng cao chất lượng số liệu thống kê phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh.

 

Chỉ đạo, bố trí nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin trong điều tra thống kê và các hoạt động thống kê khác để tính toán đầy đủ các chỉ tiêu thống kê nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu quản lý, điều hành của sở, ngành và địa phương.

 

Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực làm công tác thống kê tại địa phương...

 

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện, thành phố

 

Tại Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 19/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 thành phố Kon Tum, với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 43.601,17 ha (đất nông nghiệp 31.261,92 ha; đất phi nông nghiệp 12.151,90 ha; đất chưa sử dụng 187,35 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất 1.267,29 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 1.242,70 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 13,63 ha.

 

Tại Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 20/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Tô, với các chỉ tiêu cụ thể: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 50.870,31 ha (đất nông nghiệp 44.783,27 ha; đất phi nông nghiệp 5.598,48 ha; đất chưa sử dụng 488,56 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất là 204,94 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất là 185,85 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 7,56 ha.

 

Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 22/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ngọc Hồi với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch là 83.936,25 ha (đất nông nghiệp 77.399,55 ha; đất phi nông nghiệp 5.193,31 ha; đất chưa sử dụng 1.343,39 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất 475,12 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 369 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 20,14 ha.

 

Tại Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 22/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Plông, với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 137.124,57 ha (trong đó: 131.282,25 ha đất nông nghiệp; 5.055,74 ha đất phi nông nghiệp; 786,58 ha đất chưa sử dụng); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất năm 2024 là 367,54 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 362,13 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 3,32 ha.

 

Tại Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 22/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Glei, với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 149.364,53 ha (đất nông nghiệp 142.174,06 ha; đất phi nông nghiệp 4.921,94 ha; đất chưa sử dụng 2.268,53 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất 581,71 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 758,15 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 79,37 ha.

 

Tại Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 22/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Kon Rẫy, với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 91.390,34 ha (đất nông nghiệp 86.932,89 ha; đất phi nông nghiệp 4.072,89 ha; đất chưa sử dụng 384,56 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất 204,71 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 233,25 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 7,81 ha.

 

Tại Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 22/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Ia H’Drai với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 98.021,81 ha (đất nông nghiệp 91.229,84 ha; đất phi nông nghiệp 6.786,55 ha; đất chưa sử dụng 5,42 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất: 512,2 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 440,49 ha.

 

Tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 22/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Sa Thầy, với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 143.172,86 ha (đất nông nghiệp 134.515,77 ha; đất phi nông nghiệp 8.502,51 ha; đất chưa sử dụng 154,58 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất 463,39 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 224,29 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 16,33 ha.

 

Tại Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 22/02, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Hà, với các chỉ tiêu chủ yếu: (1) Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch 84.503,9 ha (đất nông nghiệp 74.976,8 ha; đất phi nông nghiệp 6.622,3 ha; đất chưa sử dụng 2.904,8 ha); (2) Kế hoạch thu hồi các loại đất 169,6 ha; (3) Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 491,0 ha; (4) Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 20,3 ha.

 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố liên quan công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn theo quy định; Thực hiện nghiêm túc kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt nhằm đảm bảo tính thống nhất trong việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật; Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện tốt chính sách thu hồi, chuyển mục đích, giao cho thuê đất theo đúng kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Chịu trách nhiệm và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch trên địa bàn huyện, thành phố...

 

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

 

Tại Công văn số 593/UBND-KTTH ngày 20/02, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024:

 

Rà soát, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm theo từng tháng, quý để tập trung chỉ đạo, điều hành, có phản ứng kịp thời, hiệu quả, giải quyết tháo gỡ dứt điểm gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhất là đối với những nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn đọng kéo dài, những vấn đề phát sinh,... tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tạo khí thế thi đua để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong năm 2024.

 

Tiếp tục theo dõi sát tình hình thế giới, trong nước, nhất là những vấn đề mới phát sinh để kịp thời tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các giải pháp cụ thể nhằm giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng; Tập trung xây dựng, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII.

 

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024; Triển khai đồng bộ các giải pháp, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiến độ thi công và giải ngân vốn các dự án ngay từ đầu năm. Tập trung thúc đẩy tiến độ thi công các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, các công trình trọng điểm của tỉnh.

 

Quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực; Tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết...

 

A Gô


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Văn bản mới
TUYÊN TRUYỀN DỊCH VỤ CÔNG
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng trước : 361
Năm 2024 : 2.034
LIÊN KẾT